تولید

دو 110:

فیلم برداری از مراسم و مسیر حرکت شرکت کنندگان در همایش بزرگ 110 و تدوین آن که از شبکه 3 و شبکه ورزش و به عنوان خبری در دیگر کانالهای صدا و سیما پخش گردید.

حرکت سبز:

فیلم برداری و عکاسی هوایی و زمینی از همایش بزرگ حرکت سبز دوچرخه و تدوین و پخش از شبکه 3 و شبکه ورزش و مردم صدا و سیما

فیلم داستانی:

تولید فیلم داستانی 90 دقیقه‌ای به نام پنجره‌ای رو به حقیقت به کارگردانی آقای ناصر محمدی که از کارگردانان قدیمی عرصه سینما و مسئول قسمت آموزش و تولید در عرصه تصویری موسسه می‌باشند ساخته گردید با سرمایه موسسه.
این فیلم داستانی از شبکه 3 پخش گردید.